Ux weeloosiyya

Shirkit sinam qiddaamak tiik teyni fillat haanah yaniinimi umaaneh gacsiyyih akkalah , fillatah duyye haysiteh yan num umaaneh dacayrih , shirtit rade num yakke , usuk haysiteh yanim manfaq kaah mataalla , yallih farmoytih abaaro kaa elelta , tet lehyable num tet yargiqem faxximta

Mu tummabul nee yanfaqeh