Funakeniw ani Danka Denya 01

walanda di baka : Abdoulaye Koita

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Funakeniw ani Danka Denya"1": Banke Bakafila dioyoro Nianamaya kono kinrin ne yala Funakeniw …

Anw makobe i ka hakili nan na