Dine fara farali famuya 1

Nienfoli suruman

Yinmbla, Dine fara farali sababuya, fara farali dalilu dow famuyali la, Ibn abas ka kuma dine fara farali sababuya la, fin miniw be demelike dine masalaw famuyali la .

Anw makobe i ka hakili nan na