Сыхьэтым (къемэт махуэм) и нэщэнэхэр

К1эщ1у

Cыхьэтым и нэщанэ ц1ык1ухэмрэ инхэмрэ, ахэм щыщу къэхъуагъыхэхэр, иджыри щы1эхэр, къэмыхъуахэр. Ахэр къыщыхъунур, къызэрыхъунур, зэрызэк1элъык1уэр.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э