Бжьамийм епщэныр

К1эщ1у

Алыхьым къигъэхъуахэм я щытык1эхэр бжьамийм щепщэк1э... Епщэгъуит1ым яку дэлъ уахътэр... Сыхьэтыр къыщысынур...

Download
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э