Бжьамийм епщэныр

К1эщ1у

Алыхьым къигъэхъуахэм я щытык1эхэр бжьамийм щепщэк1э... Епщэгъуит1ым яку дэлъ уахътэр... Сыхьэтыр къыщысынур...

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Нэ1уагъэ

  Бжьамийм епщэныр

  [ شركسي – Circassian Адыгэбзэ]

  Мухьэммэд аль-Тууейджри

  Ибрахим и къуэ

  —™

  Зэзыдзэк1ар ик1и бзэ лъэныкъуэк1э еплъыжар:

  Аматуллах Шэркэси

  Шэрихьэт лъэныкъуэк1э еплъыжар:

  Абу Мухьэммэд Шэркэси

  النفخ في الصور

  محمد بن إبراهيم التويجري

  —™

  ترجمة وتدقيق لغوي:

  أمة الله الشركسي

  مراجعة شرعية:

  أبو محمد الشركسي


  Бжьамийм епщэныр

  - Бжьамийр бжьакъуэщ зэпщэхэм хуэдэу, Алыхь Лъап1эу Лъагэм унафэ хуищ1ынущ Исрафил, гьэлейхи сэлям, япэрей епщэгъуэ епщэну а бжьамийм, аращ епщэгъуэ псэр 1узыхыр, абым уафэхэми щ1ыми щы1эу хъуам я псэхэр хихынущ Алыхьым къыригъэлахэм мыхъумэ къэмынэу. Ит1анэ ет1уанэу епщэну унафэ хуищ1ынущ, ар къэзыгъэхъуж епщэгъуэращ, Алыхьым къигъэхъуауэ хъуар къаплъэу къэувыжынущ.

  - Алыхьым къигъэхъуахэм я щытык1эхэр бжьамийм щепщэк1э:

  1) Алыхьым жи1ащ: «Къабгъэдэк1 абыхэм! Джак1уэр къаджэу ахэр зыщышынэм щришэл1эну махуэм я нап1эр къамы1этыфу псори я мащэхэм къипщыжынурэ, мац1эдзэм ещхьу джак1уэм идеж яунэт1ынущ. Джаурхэм жа1энущ: «Сыту махуэ хьэлъэ мыр!» (Аль-Къэмэр: 6-8).

  2) Алыхьым жи1ащ: "Бжьамийм къепща нэужь, уафэхэми щ1ылъэми щы1эр, щыблэ зэуам хуэдэу, псори зэтриук1энущ, Алыхьым къихъумам ф1эк1а къэмынэу. Иужьк1э, ет1уанэу къыщепщэжк1э, псори къэтэджыжынущ къаплъэхэу". (Аз-Зумэр: 68).

  3) Алыхьым жи1ащ: "Бжьамийм къызэрепщэу, ахэр я кхъэхэм къыщ1эк1ыжынурэ я Тхьэм деж яунэт1ынущ. Абыхэм жа1энущ: "Еууей мыгъуэ, хэт дыкъэзыгъэтэджыжар ди кхъэхэм?" (Мэлэ1ычхэм) къыжра1энущ: "Мыращ Тхьэм жыхуи1ари, л1ык1уэхэм къагъэнахуэри". (Йасин: 51-52).

  4) Алыхьым жи1ащ: "Бжьамийм къыщепщэну махуэм фэ гупгупу фыкъытхуэк1уэжынущ. Уафэр зэ1уихынурэ куэбжэ хъунущ". (Нэбэ1: 18-19).

  - Епщэгъуит1ым яку дэлъ уахътэр:

  Абу Хурейрэ, Алыхьыр аразы хуэхъу, жи1ащ: "Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, жи1ащ: "Епщэгъуит1ым яку пл1ыщ1 дэлъщ". Жа1ащ: "Уэ Абу Хурейрэ, махуэ пл1ыщ1?" Жи1ащ: "Сщ1экъым". Жа1ащ: "Мазэ пл1ыщ1?" Жи1ащ: "Сщ1экъым". Жа1ащ: "Илъэс пл1ыщ1?" Жи1ащ: "Сщ1экъым". Шейхъит1ым къа1уэтэжащ[1].

  - Сыхьэтыр къыщысынур:

  1) Абу Хурейрэ, Алыхьыр аразы хуэхъу, жи1эжащ: «Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыным, жи1ащ: «Бжьамийм епщэныр и пщэ зэрыдалъхьэрэ, абым епщэр Гьэршым и лъэныкъуэк1э маплъэр тешыныхьу епщэну унафэ къыхуащ1ынк1э и плъэныр щимыгъэтыж щ1ык1э, абым и нит1ыр нурыр къызпих вагъуит1ым хуэдэщ». Къэзы1уэтэжар Аль-Хьаким[2].

  2) Абу Хурейрэ, Алыхьыр аразы хуэхъу, иджыри къи1уэтэжащ: «Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыным, жи1ащ: «Махуэм я нэхъыф1 дыдэу дыгъэр къызщхьэщытэджар мерэм махуэращ, а махуэм 1эдэм къигъэхъуащ, а махуэм жэнэтми иригъэхьащ, а махуэми къыригъэк1ащ, Къемэт махуэри мерэм махуэращ къыщыхъунур». Муслим къи1уэтэжащ[3].

  [1] Бухъари (4935), Муслим (2955).

  [2] Сэхьихьщ, Аль-Хьаким (8676), еплъ «Ас-Сильсиля Ас-Сэхьихьэ» (1078).

  [3] Муслим (854).

  Щ1эныгъэк1э гуэша: