Къэгъэхъужынымрэ зэхуэшэсынымрэ

К1эщ1у

Къэгъэхъужынымрэ зэхуэшэсынымрэ. Ц1ыхур зыпхырык1 дунейхэр. Къэгъэхъужыныр. Къэгъэхъужыныр зэрыщытынур. Япэрейуэ кхъэр зыхузэ1ук1ынур. Къемэт махуэм зэхуашэсынухэр. Ц1ыхухэр здызэхуашэсыжыну щ1ылъэм и теплъэр. Къемэт махуэм ц1ыхухэр зэрызэхуашэсынур. Ахърэтым Алыхьым зэрыхуэзэнухэр.

Download
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э