Къемэт махуэм и шынагъуэхэр

К1эщ1у

Къемэт махуэм и шынагъуэхэр... Щ1ымрэ уафэмрэ зызэрахъуэжынур Къемэт махуэм... Ц1ыхухэр здэщы1энур щ1ымрэ уафэхэмрэ зыщызэрахъуэк1ым... А щ1ып1эм хуабащэу зэрыщытынумрэ и шынагъуэмрэ... Алыхьым жьауэм щ1ихъумэнухэр а щытып1эм... Унафэр ищ1ыну Алыхьыр къызэрык1уэнур...

Download
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э