Гуэлыр Лъэмыжыр

К1эщ1у

Алыхь Лъап1эу Лъагэм бегъымбару хъуам гуэл яритащ, ди бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, и гуэлыр псом нэхърэ нэхъ инщ, нэхъ 1эф1щ, нэхъыби къек1уэл1энущ Къемэт махуэм.
Лъэмыжыр: ар жэхьэнэмэм и 1уфэм телъхьа лъэмыжщ, муслъымэнхэр абымк1э жэнэтым ихьэнущ.

Download
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э