Жыхьэнэмэм и теплъэр

К1эщ1у

Жыхьэнэмэм теухуа тхыгъэ, итхэм щыщ: жыхьэнэмэм и ц1эхэр, бжэуэ хэлъыр, гъэсын хуэхъунухэр, и маф1эм и къарур, абы хыхьэнухэр, абыхэм хьэзабу ятелъынухэр, я 1эпкълъэпкъым и инагъ хъунур, игъащ1эк1э абым къыхэнэнухэр.

Download
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э