Бегъымбарымрэ и сэхьабэ пщ1ымрэ я гъащ1эр к1эщ1у

К1эщ1у

Бегъымбарыр къызхэк1ар, къызэрыхъуар, зэрап1ар, уэхьий къыхуехыну зэрыщ1идзар, и хиджрэр, дунейм зэрехыжар. Абым и унагъуэр, зауэу зыхэтахэр, хьэжрэ гьумрэрэ ищ1ахэр. Абым и теплъэр, и щэныр, телъыджагъэу ищ1ахэр. И сэхаб пщ1ыр къызхэк1ахэр, я бынхэр, диныр къызэращтар к1эщ1у

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм