Хэт нэщ1ыр зы1ыгъыну зытехуэр?

Хэт нэщ1ыр зы1ыгъыну зытехуэр?

К1эщ1у

Хэт нэщ1 зы1ыгъыну зытехуэр Рамазан мазэм ик1и хэт зытемыхуэр нэщ1 1ыгъыныр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: