Къур1эным и мазэ

Къур1эным и мазэ

К1эщ1у

"А мазэм Алыхьым Къур1эныр къыригъэхащ, аращи Рэмэдан мазэр Къур1эным и мазэщ, а мазэм уеджэмэ уи псапэр нэхъыбэ мэхъу.
Емыджэфым хьэрыпыбзэм и хьэрфхэр зэригъащ1эу Алыхьым и тхылъым еджэным хущ1экъун хуейщ.
Зэ нэхъ мыхъуми нэщ1 мазэм Къур1эныр зэрыщыту щ1эбджык1ыну.
Имам Малик нэщ1 мазэм и дэрсхэр къигъанэу щытащ Къур1эн еджэным и уахътэр ириту. Аз-Зухри Рэмэданыр къэсамэ жи1эу щытащ: «Ар Къур1эн еджэнымрэ шхын егъэшхынымрэщ»."

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм