Алыхьым ущелъэ1у мазэ

Алыхьым ущелъэ1у мазэ

К1эщ1у

"Рэмэданыр Алыхьым ущелъэ1у мазэ.
Алыхьым елъэ1уныр му1миным и 1эщэщ.
Жэуапыр къызэрык1уэныр быдэу уи ф1эщ пщ1ыныр.
Алыхьым и пщыл1хэм унафэ яхуищ1ащ елъэ1уну, ик1и жэуап къазэрыритынумк1э хъыбар яригъэщ1ащ.
Жэуапым и сэбэпхэр: Алыхьым щытхъук1э зыхуэбгъэзэну, бегъымбарым сэлям епхыну, къытебгъазэурэ уелъэ1уну, гуф1эгъуэмэ гугъуехьми уелъэ1уну, къиблэмк1э зыбгъэзэну, уи 1эхэр п1этыну, л1ыгъэк1э уэуимейуэ къэпщтахэр яптыжыну, уи ерыскъыр хьэлэлым къыхэк1ыну.
Жэуапыр къыщык1уэ уахътэхэр: Къэдыр жэщым, жэщым и к1эм, азанымрэ икъамэмрэ яку, уэшх къыщешхк1э, мерэм махуэм, суджудым ущыщы1эк1э, зыгуэрым имыщ1эу ухуелъэ1уну, Гьэрэфэ махуэм, нэщ1 щып1ыгък1э, хэщхьэжыным ипэ, гъуэгу утетмэ, адэ анэм я лъэ1ур, унафэщ1 захуэм и лъэ1ур."

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: