Бэшэчыныгъэм и мазэ

Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей

Къытегъэзэжын: Абу Мухьэммэд Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

"Рэмэданыр бэшэчыныгъэм и мазэщ
Алыхьым и тхылъым бэшэчыныгъэм куэдрэ тепсэлъыхьащ , абым къегъэлъагъуэр бэшэчыныгъэм мыхьэнэшхуэ зэри1эр мы дунейми ахърэтми.
Бэшэчыныгъэм и гуэшык1эр: бэшэчыныгъэ Алыхьым къыптрилъхьахэр щыбгъэзащ1эк1э, бэшэчыныгъэ гуэныхьхэр умыщ1эну, къэда1мрэ къэдэрымрэ къыпхуахьым бэшэчу ухущытыну.
Бэшэчыныгъэ уаджибымрэ мустэхьэбымрэ."

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э