Ахърэт махуэр 14 - 2 - Ахърэтыр/ Сыхьэтым и нэщэнэ ц1ык1ухэр

Ахърэт махуэр 14 - 2 - Ахърэтыр/ Сыхьэтым и нэщэнэ ц1ык1ухэр

К1эщ1у

Къемэт махуэм и нэщэнэ ц1ык1ухэм щыщ зыбжанэр: чэф къозыт фадэхэр куэд хъунущ, ахэр хьэлэл хъуауэ жа1энущ, нэгъуэщ1 ц1эхэмк1э еджэу щ1адзэнущ, мэжджытхэр егъэлеяуэ ягъэдахэурэ зэпеуэу абык1э щ1адзэнущ, унэу ящ1хэр лъагэ дыдэу драгъэк1уеинущ, пщыл1 фызым и унафэр зыщ1 унэ гуащэр къилъхужынущ, ук1ыныр куэд хъунущ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм