Ахърэт махуэр 16 - 4 - Ахърэтыр/ Сыхьэтым и нэщэнэ ц1ык1ухэр

Ахърэт махуэр 16 - 4 - Ахърэтыр/ Сыхьэтым и нэщэнэ ц1ык1ухэр

К1эщ1у

Къемэт махуэм и нэщэнэ ц1ык1ухэм щыщ зыбжанэр: милицэхэмрэ залымыгъэ зезыхьэхэм ядэ1эпыкъухэмрэ куэд хъунущ, хуэпауэ пц1анэ фызхэр къежьэнущ, ц1ыхухэр зэрызэрашэхэр щ1эуэ къежьэнущ, му1миным и пщ1ыхьэп1эр пэжу къыщ1эк1ынущ, мыхъумыщ1эхэр къежьэнущ, пц1ыр куэд хъунущ, пц1ык1э щыхьэт къэзыхьхэмрэ щыхьэт пэжыр щ1эзыхъумэхэмрэ куэд хъунущ, щ1эныгъэр драхьеижынущи щ1эныгъэншагъэм зиубгъунущ, зинэр куэд хъунущ, ц1ыхухъухэр мащ1э хъунущи ц1ыхубзхэр егъэлеяуэ куэд хъунущ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: