Ахърэт махуэр 20 - 3 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

Ахърэт махуэр 20 - 3 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

К1эщ1у

Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр: Дэджалыр къыдэк1ынущ, Тэмим Ад-Дарий и хьэдис Дэджалым тепсэлъыхьым и мыхьэнэр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: