Ахърэт махуэр 21 - 4 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

Ахърэт махуэр 21 - 4 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

К1эщ1у

Къемэт махуэм и нэщэнэхэм щыщ зы: Гьисэ, Алыхьым и сэлятыр зылъысын, къызэрехынур.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: