Ахърэт махуэр 22 - 5 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

Ахърэт махуэр 22 - 5 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

К1эщ1у

Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр: Е1джуджрэ Мэ1джуджрэ къыдэк1ынущ, щ1ыр щэрэ хъеинущ (зэ къуэк1ып1эмк1э, зэ къухьэп1эмк1э, зэ хьэрыпхэм я щ1ым, Еменым къыдэк1ыу маф1э къежьэнущи ц1ыхухэр зэхуэсып1эм ихунущ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: