ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ Ή ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό δείχνει τη σύγχρονη επιστήμη, υπό το πρίσμα του Κορανίου, και αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας