ಮರಣಾನಂತರ ಜೀವನ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಮರಣಾನಂತರ ಜೀವನವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ಕುರ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

Download
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ