ಶಿರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಈ ಲೇಖನವು ಶಿರ್ಕ್ ನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೆಲವು ಶಿರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ