ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾದ ವಿವರಣೆ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಈ ಕೃತಿಯು ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಜ್ಜ್ ನ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕುರ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Download
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ