ಯಾರು ತಾಯಿತ ಧರಿಸಿದನೋ ಅವನು ಶಿರ್ಕ್ ಮಾಡಿದನು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ