ಯಾರು ತಾಯಿತ ಧರಿಸಿದನೋ ಅವನು ಶಿರ್ಕ್ ಮಾಡಿದನು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ತಾಯಿತ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿರ್ಕ್ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ