په‌رستراوی هه‌ق وڕاستی تاكه‌ په‌رستراوێكه‌ بۆیه‌ به‌تاك و ته‌نها هه‌ر ئه‌و بپه‌رسته‌

وه‌سف كردن

ئه‌م بابه‌ته‌ بریتیه‌ له‌ ووتارێكی وه‌رگێرڕاو له‌ په‌رتووكی (ته‌نها په‌یامێك) له‌ نووسینی دكتۆر ناجی كوڕی ئیبراهیم العرفج، به‌ ناونیشانی : " په‌رستراوی هه‌ق وڕاستی تاكه‌ په‌رستراوێكه‌ بۆیه‌ به‌تاك و ته‌نها هه‌ر ئه‌و بپه‌رسته‌ "
ئه‌م ووتاره‌ باس له‌وه‌ ده‌كات كه‌ په‌یامی پێغه‌مبه‌ران و نێرراوانی خوای گه‌وره‌ یه‌ك په‌یام و یه‌ك ناوه‌ڕۆكیان هه‌یه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆك وجه‌وهه‌ری په‌یامه‌كه‌یان بریتیه‌ له‌ ته‌سلیم بوون به‌ خوای گه‌وره‌ وپه‌روه‌ردگار، ته‌سلیم بوون به‌ته‌واوی فه‌رمانه‌كانی په‌روه‌ردگار، به‌و شێوه‌یه‌ی له‌ناخ ودڵه‌وه‌ به‌ هه‌موو شێوه‌یه‌ك ڕازی بێت كه‌ (الله) په‌روه‌ردگارت بێت، وئاینی پیرۆزی ئیسلامیش ئاین وشه‌ریعه‌ت و به‌رنامه‌ی ژیانت بێت، ووه‌ موحه‌مه‌دیش ( صلی الله علیه وسلم ) پێغه‌مبه‌ر و پێشه‌وات بێت .
ته‌سلیم بوون: ئه‌و ووشه‌یه‌ی كه‌ ته‌عبیر له‌ مانا و مه‌به‌ستی ووشه‌ی (ئیسلام) ده‌كات .

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  پهرستراوی ههق وڕاستی تاكه پهرستراوێكه بۆیه بهتاك و تهنها ههر ئهو بپهرسته

  الإله الحق واحد فقط فاعبدوه وحده

  < kurdish -كردي - كوردی >

  دكتۆر ناجی كوڕی ئیبراهیم العرفج

  الدكتور ناجي بن إبراهيم العرفج

  —™

  وهرگێرانی: دهستهی بهشی كوردی له ماڵپهری ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  ترجمة : فريق القسم الكردي بموقع إسلام هاوس

  مراجعة: بشتیوان صابر عزیز

  پهرستراوی ههق وڕاستی تاكه پهرستراوێكه بۆیه بهتاك و تهنها ههر ئهو بپهرسته

  سوپاس و ستایش بۆ خوای گهوره و میهرهبان و درودو صهڵات و سهلام بۆ سهر پێشهوای مرۆڤایهتی محمد المصطفی و ئال وبهیت و هاوهڵ وشوێنكهوتوانی ههتا ههتایه..

  مادام پهیامی پێغهمبهران و نێرراوانی خوای گهوره یهك پهیام و یهك ناوهڕۆكیان ههیه، ئایا ئاینی ئهو پێغهمبهر و نێرروانه كامهیه؟.

  ناوهڕۆك وجهوههری پهیامهكهیان بریتیه له تهسلیم بوون به خوای گهوره وپهروهردگار، تهسلیم بوون بهتهواوی فهرمانهكانی پهروهردگار، بهو شێوهیهی لهناخ ودڵهوه به ههموو شێوهیهك ڕازی بێت كه (الله) پهروهردگارت بێت، وئاینی پیرۆزی ئیسلامیش ئاین وشهریعهت و بهرنامهی ژیانت بێت، وه موحهمهدیش ( صلی الله علیه وسلم ) پێغهمبهر و پێشهوات بێت .

  تهسلیم بوون : ئهو ووشهیهی كه تهعبیر له مانا و مهبهستی ووشهی (ئیسلام) دهكات، ههر ئهم مانایهش مهفهوم وچهمكی ئهم زاراوهیه له زمانی عهرهبیدا ..

  قورئانی پیرۆزیش لهم بارهیهوه تهئكیدی كردوهتهوه كه ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئاینی ههق وڕاستی وسهرجهم پێغهمبهران و نێرراوانی خوای گهوره ومیهرهبانه، وه دهكرێت بهدواداچون بۆ ڕاستی ئهم مهسئهلهیهش له كتێبی پیرۆز بكرێت له عههدی جهدید و عههدی قهدیمیشدا، بۆ زیاتر شارهزا بوون لهم بابهتهیش بهیارمهتی خوای گهوره له پهرتووكی داهاتووماندا به تێر وتهسهلی باس لهم مهسئهلهیه دهكهین.

  لهكۆتاییشهوه، پێویسته ئهوه بڵیین كه له پێناو سهرفرازی وڕزگاربوونی ههمیشهیی دهبێت ئهم پهیامه پیرۆزه وهربگرین و باوهڕی پێ بهێنین و زۆریش موخلیص و دڵسۆز بین بۆی، بهڵام تهنها ئهم كاره بهس نیه، بهڵكو پێویسته لهسهرمان باوهڕیش به تهواوی پێغهمبهران ونێرراوانی خوای گهوره بهێنین ( لهنێویشیاندا باوهڕ به كۆتا پێغهمبهر موحهمهدی كوڕی عهبدوڵا سهلام وصهلاتی خوای لێ بێت ) وه شوێن نیگا وڕێنومایی وكاروكردهوهكانیان بكهوین، كه ههر ئهوهیش ڕێگا وڕێباز باوهڕدارانه بهرهوه ژیانێكی ههمیشهیی وپر له بهختهوهری.

  ئهی ئهو كهسهی دڵسۆزیت خۆش دهوێیت و به دڵسۆزیش بهشێون ڕاستی وههقیقهتدا عهوداڵیت، ئێستا ئیتر كاتی ئهوه هاتووه بیرێك لهخۆت بكهیتهوه پێش ئهوهی مردن یهخهت پێ بگرێت و ههموو ههل و فورسهتێكیت لهدهست بدات، كاتی ئهوه هاتووه بزانیت مهبهست له دروست بوونت چیه لهم ژیانهدا، له كوێوه هاتوویت و بۆچی مهبهستێك هاتوویت و بۆ كوێش ههنگاو ههڵدهگریت، چونكه لهگهڵ تێپهڕ بوونی ههموو چركهیهك مرۆڤ چریهك لهو كاته نزیك دهبێتهوه كه خوای گهوره دیاری كردووه بۆ ماڵئاوایی كردنی یهكجاری لهم دونیایه، جا مرۆڤی ژیر وهۆشمهند ئهو مرۆڤهیه تاكه سهرمایهكهی كه بریتیه له ساتهكانی ژیانی بكاته زهخیره له پێناو ڕهزامهندی خوای گهوره و بهدهست هێنانی خۆشگوزهرانی ههتا ههتایی .. ئایا كهسێك ههیه له ئێمه پهند وئامۆژگاری لهم ووتانه وهربگرێت؟!.

  دوای بیر كردنهوه وه تێڕامان لهم بابهته گرنگهی باسمان كرد، به ژیریهك كه ههست به گرنگی بابهتهكان بكات، وه به دڵێكی ڕاستگۆ وپاكهوه كه ڕاستیهكان وهك خۆیان ببینێت، كاتی ئهوه هاتووه كه بڕیار بدهیت كه خوای گهوره تاك و تهنهایه و هیچ شهریك وهاوهڵ و كوڕ ونهوهیهكی نیه، وه باوهڕی پێ بهێنیت و بهڕاست و دروستی و بهتاك و تهنهایی ههر ئهویش بپهرستیت، وه باوهڕیشت بهوه ههبێت كه موحهمهد پێغهمبهر و نێرراوی خوایه، وهك تهواوی پێغهمبهرهكانی تر، وهك نوح و ئیبراهیم و موسی و عیسی (سهلامی خوای گهوره لهههموویان بێت).