Niibootoo La I Be Seedeyaa Kumoo Fola Aye Nyaamig

Ka Amankuta

Nig Saayaa Naata Moo Kag A Be Niiboo La Mune Nyanta Kela A Ye Woo Timboo To Sariyogo La Landiroo To

m` be soolrig i la miiro la le