toonyaa siloo suukuwo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

suukuwo le mu mig ka diyaa mu sila tilindigo mig kiilaa ye wole tu nyig mantoo moo bulu

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le