ഖുര്‍ആന്‍ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറ

വിേശഷണം

മനുഷ്യന്റെ സര്‍വ്വതോന്മുഖമായ പുരോഗതിക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശകഗ്രന്ഥമായ
വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്റെ ശ്രേഷ്ടതകളെയും അത്‌ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെയും മനപ്പാഠമാക്കതിന്റെയും ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വിവരണം

  Shld\jsh KHd{<[malu wJijuln[ ark : ark[F *xk; L#l|k rjSulzj)kduk!luj. Yeilvd C{;Dhuksm Liclrs\ dÑjuln[ ak|+p[éeê. LS`|\jhosm Shld ijSalvr\jr[ Si!j L#l|k Lifgj/j&jMk= SipYzr[Faln[ ijCkÓ DkG:R. T'[ SipYzr[F*xlsn'[ eyuk' Yz ﷺ‬[F*xjH cIu; fs' sspijdalsn'[ ilpj)k ' ]dYzr[F;. ]dSpC; efjrlh[ roËl!kdxluj ulsflgk alË\jgk\hk; domlsf rjhrjH)k' ]d SipYzr[F;. LiclrrlX isg rjhrjH)k ' alGzpGCd Yzr[F;. cdh cfU\jSh)k; iqjrm\k' Yzr[F;. ShldG)[ rJfjsuÔ[ LrJ fjsuÔ[ t'[ eAj/j& ijCkÓYzr[F;.

  ijCkÓDkG:R eAj)kduk;, LfkXsdl=kd uk;, Lfrkcgj&[ wJij)kduk; svS$!f[ QlSgl ark ijCkÓDkG:R tÔln[? LfjhkXsdl=k' :Cu*X tsÔ #l;? fkm*ju dlgU*X QlSglgk\gk; arcjhl S)!fk![. akc[hJ*xksm ssddxjhk= TO ij CkÓYzr[F; alriglCjuksm sal\; SipYzr[F aln[. ijCkÓDkG:R eAj&ulxkdX Lf[ eAj)l \iG)[ t\j&[ sdlmk)H Ligksm ~lPUful n[. eAj)l\iG eAj)kduk; sv$kd. ijCkÓ DkG:R eAj)k'fjsRyuk; elglun; sv$k' fjsRyuk; SYC<[Afuln[ TO svyk ShDr \jhosm ijigj)k'f[.

  ]Ëik; CgjulufjSh)[ iqjdlnj)k'k.

  ijCkÓDkG:R eAj)kduk; Lf[ wJijf\jH edG\kduk; sv$kdulsn(jH ]Ëik; Cgjul u elfujhosm cÖgj)kilR clPj)k'k. L#l|k eyuk'kî ÞfJG&uluk; TO DkG:R ]Ë ik; CgjulufjSh)[ iqjdlnj)kduk;, cH dG+*X YeiG\j)k' cfUijCIlcjdX)[ ihj u YefjEhak![ t'[ cSÔl

  ]Ëik; K\aG

  1

  DkG:R CkelGC sv$k;

  ijCkÓDkG:R elglun; sv$k'iG)[ eg Shld\[ DkG:R L#l|kijSrlm[ CkelGC sv $k'fln[. YeilvdRéeê eyuk'kî Þrj*X DkG :R elglun; sv$kd. dlgn; Liclr rlxjH Lf[ elglun; svu[fiG)[ Si!j Ck elGC sv$k'fln[ß éakc[hj;ê

  Yeulcs/M[ elglun; sv$k'iG)[ g![ YefjEh;î

  ijCkÓDkG:R Ty*ju >l dlgn; DkG:rjsRy uFlGÒ :Cuik;, LG Òik; Ly~j eAj&lSh arÍjhl)kilR dqjuk duk=o. L*jsr Ly~j eAj&[ igk' QglX LÊg*X QlSgl'k; doMjSulwj/j&[sdl![ f/j \mÉ[ DkG:R elglun; sv$kdulsn(jH Lir[ g![ YefjEhaks!'ln[ YeilvdRéeê eyuk'f[î Þixsg ~kÓjakMjs)l![ f/jmÉ[ DkG:R elglun; sv$kdulsn(jH Lir[ g![ YefjEhak![ß éak\EDkR Lssh|jê

  DkG:R elglun; sv$k'isRy Keaî

  DkG:R elglun; sv$k' ijCIlcjdsx YeilvdRe Keaj)k'f[ YCÓj)kdî ÞDkG:R elglun; sv$k' cfUijCIlcjuksm Kea ﷺ‬# ilcruk; cIlpkak= alpx rlg*su Selsh uln[, DkG:R elglun; sv$l\ ijCIlcj uksm Kea ilcruj#l\ alPkgUak= dlg)su Selshuln[, DkG:R elglun; sv$k' dem ijCIlcjuksm Kea ﷺ‬# ilcruk= du[ekg cak= ssy|lrsuSelshuln[, DkG:R elgl un; sv$l\ demijCIlcjuksm Kea ilcr uj#l\ du[ekgcak= :M*Selshuln[ß éak\EDkR Lssh|jê.

  Qgk LÊg\jr[ e\[ dohjî

  2

  iJmkdsx D~yjm*xl)lfjgj)kdî

  iJmkdxjH DkG:R eAj)kduk; elglu n; sv$kduk; svS$!fk![. t'lH D~yj m*xjH DkG:R elglun; sv$k'f[ Yeilvd Réeê ijh)jujMk![. fjgkSarj eyuk'kî Þrj*X rj*xksm iJmkdsx D~yjm*xl)gkf[, coy\kH ~Dy elglun; sv$k' iJmkdxjH rj'[ ejCl v[ ijgS!lmk'fln[ß éakc[hj;ê

  glYfj akqkirk; ckgÊî

  YeilvdfjgkSarjéeê eyuk'kî Þ:sg(jhk; L H~Dy coy\jsh Liclrs\ g![ :u\[ glYfjujH elglun; sv$kdulsn(jH Lirf[ afjuldk'fln[ß éak\EDkR Lssh|jê

  DkG:rjsh ]Ëik; SYC<[Aalu coy\[î

  ylEjL[~[rk akL#létêijH rj'[î fjgkSarjéeê LS`|S\lm[ eyukduk!lujî ÞrJ e=jujH rj'[ eky\[Seldk'fjr[akÙ[ DkG:rjsh ]Ëik; SYC <[Aalu coy\[ rjr)[ BlR eAj/j&[ fgsM Sul? t'jM[ tsRy ssdejmj)kduk!luj. L* sr eky\[ SeldkilR KS`Cj&S/lX BlR Svl pj&kî ãYeilvdsg, DkG:rjsh ]Ëik; SYC<[Aal u coy\[ eAj/j&[ fglsa'[ fl(X eyÉS#l?ä LS/lX fjgkSarjeyÉkî ãLH|;pkhj#l|j y^jH :haJR. Lf[ ]q[ :u\kdxln[ß é~kDlgjê.

  DkG:rjsh ]Ëik; SYC<[Aalu cod[f;î

  Yeilvd fjgkSarjéeê L~oakRpjyjSrlm[ eyuk 'kî ÞL~oakRpjG rjrj)[ DkG:rjsh ]Ëik; SYC<[Aalu :uS\flsn'[ LyjukSal? LS/l X BlR :u\kH dkGcj Qlfjs)lmk\k… YeilvdRe tsRy srÖjH fmijsdl![ trj )[ :C;cdxG/j)kduk!lujß éakc[hj;ê

  akL%jpssfrjuksm SYC<[Afî

  3

  pw[wlhjsRy Ejf[rujH rj'k; c;gÊn;î

  Yeilvd fjgkSarjéeê eyuk'kî Þ:sg(jhk; coy\kH DL[Ejsh :pUs\ e\[ cod[f*X arîelAal)kdulsn(jH Lir[ pw[wlhjH rj 'k; c;gÊn; h>j)k'fln[ß asËlgk yjS/lG MjH coy\[ dL[Ejsh Liclr e\[ :u\[ t'lnk=f[ß éakc[hj;ê

  g![ wkakLî)jmujH YedlC; h>j)k;î

  Yeilvd fjgkSarjéeê eyuk'kî Þ:sg(jhk; si=julq[v pjr; coy\kH dL[E[ elglun; sv$kdulsn(jH Lirf[ g![ wkakLî)jmujH YedlC; rHdk'fln[ß é|lDj;, ss~LDjê

  D~G CjÊujH rj'k; c;gÊn;î

  Yeilvd fjgkSarjéeê eyuk'kî Þf~lyd t ' coy\[ D~G CjÊujH rj'k; c;gÊn; rHdk'kß é|lDjak;, ss~LDjê

  DkG:rjsRy ao'jshl'[î

  ijCkÓDkG:rjsRy ao'jshl'[ t' SegjH Lyjus/mk' Qgk coy\[ K![. Lfjsr c;~ ﷺ‬[Pj&[ Yeilvd fjgkSarje eyuk'kî ÞDkH |ki #l|k L|p[ß L#l|k fs'uln[ cfU;ï fJG& uluk; Lf[ DkG:rjsRy ao'jshl'jr[ caal n[ß é~kDlgjê.

  cIGz\jshlgk >ir;î

  ak:p[~[rkLrc[étêijH rj'k; rjSipr;î y coHéeêeyuk'kî Þ:sg(jhk; DkH|ki#l|k L| p[ t'coy\[ e\[YeliCU; elglun; sv$kd ulsn(jH L#l|k Lir[ cIGz\shlgk >ir; rjG+j&[ sdlmk)k'fln[ß éL|[ap[ê

  cIGz\jsRy elfujHî

  4

  Liclr SiYzr[Falu ijCkÓDkG:R el glun; sv$k'fjrk; eAj)k'fjrk; Qgkelm[ SYC<[Afdxk; YeSfUdfdxkak![. cfUijCIlcj dsx c;~ﷺ‬[Pj&jmS\lx; DkG:R elglun; sv$k'Sflsml/; fs' Lf[ eAj)kduk; wJijf\jH YeliG\jdal)kduk; svS$!fk ![. ijCkÓDkG:rjrkcgj&[ wJijf; YdaJdgj& f[ sdl!ln[ YeilvdlrkulujdX L#l|kij sRy T<[m\jrk;, K\acakplusa' Yeilvd YeC;c)k; elYfaluf[. :ufjrlH L#l|kij sruk;, Yeilvdsruk;, cI|l~jdsxuk; c[Sr |j)k'iG DkG:R eAj)kilrk; wJijf\jH edG\kilrk; c'Óglikd. Lfj'[ clPUalik ' t#l Licg*xk; KeSulzs/mk\kd. L#l|k LrkYz|j)kalylisM. :aJR.

  DkG:R Ly~jujhln[ LifJGnaluf[. Lfk sdl![ fs' Ly~j iUldgn*xk;, K&lgn rjua*xk; elhj&[ sdl![fs'uln[ ijCkÓ DkG:R elglun; svS$!f[. L#l|k ey uk'kî

  ÞLÊgc[EkmfSulm[ domj LiPlr eoG %; DkG:R Qlfkdß

  ijCkÓDkG:R arîelAal)hk; ixsg eknU ak= dlgUaln[. DkG:R arîelAal)lR rl; egaliPj egjYCajS)!fk![, DkG:R dlnlsf eAj)kilR ixsg txk/aln[. L f[ dky&[ YeliCU; :iG\j&[ iluj&lH f s' arîelAaldk;. L#l|k eyuk'kî

  ÞijCkÓDkG:sr rJ wr*X)[ clidlC; érjyk\j rjyk\jê Qlfj SdX/j)\) ijP; Dn[}*xk; LPUlu*xkaluj rl; idfjgj &jgj)k'k. Qgk YeSfUd Yda\jhsYf Lfj sr rl; Lifgj/j&jMk=f[ß éTYclL[î106ê

  5

  المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل

  قسم الجاليات المسلمة

  f$lyl)juf[î

  c$jp[ cL[EG cIlpjD[

  اعداد :

  سيد سعفر صادق

  വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: