നബി(സ്വല്ലല്ലാഹു അലയ്ഹിവസല്ലം)യുടെ ജന്മ ദിനാഘോഷം ഇസ് ലാമികമോ??

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹിവസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കല്‍ ബിദ് അത്താണെന്ന് പ്രമാണങ്ങളുടെയും പ്രവാചകന്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകാരായ മുസ് ലിംകളുടെ ചര്യകളിലൂടെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം