ആഹാര പാനീയങ്ങള്‍: വിധി വിലക്കുകള്‍

വിേശഷണം

ആഹാരപാനീയങ്ങളില് അനുവദിനീയമായതും നിഷിദ്ധമായതും, അറവ് സമ്പന്ധമായ വിധി വിലക്കുകള് ,നായവളര്ത്തുന്നതിന്റെ വിധി തുടങ്ങിയവ വിശദീകരിക്കുന്നു.ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാല്, ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങള് ,
ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങള്,വന്യമൃഗങ്ങള് ,
പറവകള്, അനുവദനിയമായ പറവകളും ജീവികളും, മദ്യം, മദ്യപാനത്തിന്റെ ശിക്ഷ,
മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശപിക്കപ്പെട്ടവര്,
മറ്റൊരാളുടെ ധനം തിന്നുന്നതിന്റെ മതവിധി,
നിഷിദ്ധമായപാത്രങ്ങളില്തിന്നലും കുടിക്കലും,
ഈച്ച പാത്രത്തില് വീണാല്, വേട്ടയാടല്

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം