റമദാനില്‍ ക്വുര്ആകന്‍ തുറന്നിരിക്കട്ടെ

വിേശഷണം

ക്വുര്ആاന്‍ പാരായണത്തിനും പഠനത്തിനും റമദാന്‍ മാസം
മുഴുവന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത്‌ നല്കുനന്ന പ്രകാശം
സ്വീകരിച്ചും, അത്‌ കാണിക്കുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ
സഞ്ചരിച്ചും നമുക്ക്‌ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം