റമദാനില്‍ ക്വുര്ആകന്‍ തുറന്നിരിക്കട്ടെ

വിേശഷണം

ക്വുര്ആاന്‍ പാരായണത്തിനും പഠനത്തിനും റമദാന്‍ മാസം
മുഴുവന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത്‌ നല്കുനന്ന പ്രകാശം
സ്വീകരിച്ചും, അത്‌ കാണിക്കുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ
സഞ്ചരിച്ചും നമുക്ക്‌ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു