റമദാന്‍ വിടവാങ്ങുന്നു: മാപ്പിരക്കാന്‍ മറന്നുവോ?

വിേശഷണം

റമദാന്‍ വിടവങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ മാപ്പിരക്കെണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ക്വുര്ആകന്‍ പാരായണത്തെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം