ഇസ്ലാം: ശാന്തിയുടെ മതം,നീതിയുടെയും.

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം: ശാന്തിയുടെ മതം,നീതിയുടെയും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം