നിങ്ങള്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചുവോ?

വിേശഷണം

പ്രായോഗികത, പ്രവചനങ്ങള്‍, ശസ്ത്രീയത തുടങ്ങിയ നിരവധി വീക്ഷണകോണിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനിനെ അപഗ്രഥനത്തിനു വിധേയമാക്കുന്ന കൃതി.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു