പ്രവാചക സ്നേഹം

വിേശഷണം

നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹിവസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുക എന്ന ബിദ്‌അത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്‌ വിശദീകരിക്കുന്ന കൊച്ചു രചനയാണ്‌ ഇത്‌. പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തില്‍ പെട്ടതല്ല, ജന്മദിനാഘോഷമെന്നത്‌. സ്വഹാബികളാരും അത്‌ ആചരിച്ചിട്ടില്ല. പില്കാനലത്ത്‌ ദീനില്‍ ചിലരൂണ്ടാക്കിയ പുത്തനാചാരമാണ്‌ ഇത്‌. മുന്ഗാഷമികളും പിന്ഗാ മികളുമായ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാര്‍ ഈ ആചാരത്തിനെതിരെ നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്‌. നബി ജന്മദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതവിധി ഈ ലഘു കൃതിയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്‌.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു