ഉംറയുടെ രൂപം

വിേശഷണം

പ്രവാചക സുന്നത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശുദ്ധ ഉംറാ കര്മ്മ ത്തിന്റെ വിധിവിലക്കുകള്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന ലഘുലേഖനമാണ്‌ ഇത്‌. വളരെ ലളിതമായ ശൈലിയില്‍ വിരചിതമായ ഇത്‌, ഉംറ നിര്വകഹണത്തിന്‌ ഒരുങ്ങുന്നവര്ക്ക് ‌ തീര്ച്ചയയായും ഉപകാരപ്പെടും.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു