ഉറക്കവും പ്രാര്‍ത്ഥനയും

വിേശഷണം

നിത്യജീവിതത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട ആധികാരിക ദിക്‌റുകളും ദുആകളും ഇസ്ലാമില്‍ ധാരാളമുണ്ട്‌. ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍, ഉറക്കില്‍ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണര്‍ന്നാല്‍, ഉറക്കില്‍ വല്ലതും സംഭവിച്ചാല്‍, ഉറങ്ങിയെഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ തുടങ്ങിയ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലെ പ്രാര്‍ഥനകളാണ്‌ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു