സഹോദരിമാരോട്‌ സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

വിേശഷണം

വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഇതര ജീവിത മേഖലകളിലും ഇസ്ലാമിക വിധിവിലക്കുകള്‍ പാലിച്ചു ജീവിക്കാണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത്‌ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതും ഖബര്‍ ശിക്ഷ, മരണത്തിന്നു ശേഷമുള്ള ആദ്യ രാത്രി, പരലോകജീവിതം, എന്നിവയെക്കുറിച്ച്‌ മൂന്നറിയിപ്പ്‌ നല്‍കുന്നതുമായ സ്ത്രീജനങ്ങളോടുള്ള ഉപദേശങ്ങള്‍

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു