നബിദിനാഘോഷത്തിന് തെളിവെവിടെ ?

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍ ആചരിക്കാന്‍ കല്പിക്കാത്ത സ്വഹാബത്ത് ആചരിക്കാത്ത മദ് ഹബിന്റെ ഇമാമുകള്‍ ആരും കല്പിക്കാത്ത നബിദിനാഘോഷ ത്തിന്നു ഇസ്ലാമില്‍ പ്രമാണങ്ങളുടെ പിന്‍ഭലമില്ലന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു