തവക്കുല്‍

വിേശഷണം

വിശ്വാസിയുടെ ഇഹ പരലോക ജീവിത വിജയത്തിന്നായി അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സര്‍വ്വ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണമാ യ തവക്കുലിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പ്രധിപാതിക്കുന്നു. മുസ്ലിംകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും വായിച്ചു ജീവിതത്തില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കേണ്ട വിഷയമുള്ള ഈ ലേഖ നത്തിലൂടെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം ലഭ്യമാവുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു