ഉദുഹിയ്യത്‌

വിേശഷണം

ബലിപെരുന്നാള്‍ ദിവസം ഉദുഹിയ്യത്ത്‌ കര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു