ഇസ്‌ലാം ശാന്തിയാണ്, ഭീകരവാദമല്ല - 1

ഇസ്‌ലാം ശാന്തിയാണ്, ഭീകരവാദമല്ല - 1

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാം ശാന്തിക്ക്‌ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മതമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഭീകരവാദവുമായി ഇസ്‌ ലാമിന്ന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നതിന്ന് വസ്തുതകളുടെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള വിശദീകരണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു