ഹജ്ജ്, ഉംറ – വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്ററി

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും കര്മ്മാങ്ങള്‍ വീഡിയോ സഹായത്തോടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. മക്ക, മസ്ജിദുല്‍ ഹറാം, മിന, മുസ്ദലിഫ, അറഫ തുടങ്ങിയ ഹജ്ജിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്‍ പ്രദര്ശിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഹജ്ജ് പൂറ്ണ്ണമായും വിശദീകരിക്കുന്നു.

വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു