ഹജ്ജിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഹജ്ജിന്റെ പ്രാധാന്യം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ച സ്തംഭങ്ങളിലൊന്നായ ഹജ്ജിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ആർക്കാണ് അത് നിർബന്ധമാവുക എന്നതിനെ കുറിച്ചും ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: