ഹജ്ജിന് മുമ്പ്

ഹജ്ജിന് മുമ്പ്

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന് മുമ്പായി ഒരു വിശ്വാസി മനസ്സിലാകുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം