ബർക്കത്ത്

ബർക്കത്ത്

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ നന്മകളിലും നമുക്ക് അനിവാര്യമായി ലഭിക്കേണ്ട ബർക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം