ഇസ്‌ലാം ; അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം

ഇസ്‌ലാം ; അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം ഇസ്‌ലാം മാത്രമാണെന്നും ഏക ദൈവത്തിന്റെ സത്യ മതത്തെ കുറിച്ച് അനിവാര്യമായതും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു