കളിയും വിനോദവും

കളിയും വിനോദവും

വിേശഷണം

കളിയും വിനോദവും എന്ന വിഷയത്തില്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്ആുനിന്റെയും സ്വീകാര്യമായ ഹദീസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിശദമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം. അവിശ്വാസികളുടെ മാര്ഗ്ഗിങ്ങളില്‍ നിന്നും അവരുടെ ശൈലികളില്‍ നിന്നും മാറി നില്ക്കാ നും കളിയുടേയും വിനോദത്തിന്റെയും കാര്യത്തില്‍ അവരെ അനുഗമിക്കാതിരിക്കാനും പ്രഭാഷകന്‍ ഉപദേശിക്കുന്നു. സംഗീതോപകരങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക വിധിയും പെരുന്നാളുകളിലും വിവാഹ സന്ദര്ഭയങ്ങളിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിനോടങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: